Zajęcia teatralne

Cel zajęć teatralnych:

1. Wzbudzanie w uczniach ciekawości dotyczącej teatru i sztuk teatralnych.
2. Rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych.
3. Rozwijanie biegłości w używaniu języka polskiego.
4. Kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji.
5. Doskonalenie pamięci.
6. Rozwój wyobraźni, zdolności percepcyjnych, inwencji twórczej.
7. Integracja uczniów.                                                                                                               
8. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności i wytrwałości.
9. Doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami.
10. Zapoznawanie uczniów z literaturą dramatu.
11. Eliminowanie nieśmiałości.
12. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Program zajęć:
Program zajęć teatralnych będzie dostosowany do potrzeb indywidualnych uczniów i możliwości grupy. Można jednak zaznaczyć w nim kilka punktów obowiązkowych, nie stwierdzając jednak dokładnej ilości godzin, która zostanie poświęcona konkretnemu tematowi. Kolejność punktów (oprócz pierwszego i dwóch ostatnich), jest zupełnie losowa.

1. Integracja w grupie.
2. Praca z tekstem.
3. Zadania reżyserskie oraz aktorskie.
4. Ćwiczenia ruchowe z zakresu plastyczności ciała.
5. Ćwiczenia oddechowe i dykcyjne.
6. Ćwiczenia wokalne.
7. Ćwiczenia improwizacyjne.
8. Wybór tekstów literackich do spektaklu.
9. „Próby”, czyli praca nad wybranym tekstem i tworzenie spektaklu.